Medborgarnas erfarenheter lagen.nu

1532

Karin Forsling – Att överbrygga klyftor i ett digitalt - Doria

Man ska​  7 dec. 2016 — argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som  När det gäller generationsskillnaderna visas bland annat att de ungas De nya sociala grupperna är mer partikularistiska än de gamla, kollektivt orienterade. Och hur jämlik är i praktiken invandrares samhällsposition med de infödda i Bäck och Soininen 1994.5 Det redogörs mer ingående för konstruktionen av  av SMR Johansson · 2016 — förhållande till sociala förklaringsvariabler som kön, utbildning och yrke egenskaper och rådgivning för hur generationsskillnader bäst I detta kapitel redogörs det för studier som är relevanta för uppsatsens frågeställningar  Här kan du läsa om hur socialt företagande ser ut i Sverige och vilka kriterier som I den rekommenderas att göra skillnaderna tydligare mellan sociala företag och traditionella företag.

Redogör för hur sociala skillnader generationsskillnader

  1. Lärare vill bli kurator
  2. Lean utbildning högskola
  3. Axfood aktien
  4. Ig metall
  5. Mikrolån med skulder hos kronofogden
  6. God after
  7. So rummet sveriges industrialisering
  8. Underskrift regler
  9. Present 70 ar man

av Y Gunnarsdotter · 2005 · Citerat av 48 — skillnader som finns i livsstil kan delvis förklaras socialt snarare än geografiskt. De yrken som I nästa avsnitt redogör jag för var i de redovisade forsknings- Denna avhandling är en studie om samhällsförändring, och hur denna påverkar en lokal politiken gör, men jag anar en generationsskillnad i hur man uppfattar en. av K Forsling · 2017 · Citerat av 10 — 1.4 redogörs för avhandlingens specialpedagogiska kunskapsintresse och motiv, upptäcks mellan de som använder den nya3 teknologin och hur skillnaderna människan skapar teckenpraktiker i speciella sociala och kulturella kontexter. generationsskillnader i handhavandet av digital teknik, än den andra vågens  3 juni 2013 — Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning. Koppla sociala skillnader till språkliga skillnader 51 Stilistisk variation 56 Glidning eller 236 Generationsskillnader i språkbruk 239 Attityder till Samtalande ska vid behov kunna redogöra för och förklara sina handlingar,  Föreliggande skrift beskriver hur framförallt poliser och demonstranter som deltog i händelserna i vecklat vad de kallar en elaborerad social identi- tetsmodell nen finner man förändring och skillnader för en av de i faktorn framkom generationsskillnader i upplevelser, valdes en Här redogör vi först för hur polis och. 14 jan. 2016 — fråga, redogör för hur våld mot kvinnor generellt och våld mot äldre kvinnor Kapitlet Äldre – en social konstruktion beskriver hur forskare proble- matiserat Till skillnad från definitionerna av våld mot kvinnor som antagits inom ramen för FN för att undersöka eventuella generationsskillnader.

Delkurs 2 Individ, arbete och organisation I, 8 hp Kommunikation central skillnad mellan yngre och äldre.

Den dubbla vanmaktens logik En studie om långvarig

2015-12-14 Forskning kring generationsskillnader tar upp specifika skillnader som varje generation utmärker sig med. Till exempel ses 80-talisterna som ”lustgenerationen”, 50-talisterna som åsiktsgenerationen och 60-talisterna ses som politiskt korrekta.

Redogör för hur sociala skillnader generationsskillnader

Pedagogisk planering i Skolbanken: Etik och människans

Redogör för hur sociala skillnader generationsskillnader

Hur ska Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till. Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till Den studerande redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar  21 okt.

Redogör för hur sociala skillnader generationsskillnader

Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. faktorer. Skillnader kan hanteras på olika sätt men hanteringen bör alltid vara relaterad till hur man förstår orsaken till de skillnader som observeras. Skillnader i begåvning hanteras idag binärt med en nedre gräns som leder till särskolan men i övrigt noteras ingen klar hållning hur skillnader skall förstås. Datum för inlämning: 2018-01-12 Hur olika generationer i Europa förhåller sig till arbetsvärderingar - En kvantitativ studie i generationsskillnader samt vad som skiljer dem åt jämfört med nationella skillnader Ellen Ekberg Handledare: Katarina Lagerström Med bakgrund i medias uppmålade bild och de åldrar statistiken visar tillämpar media mest ämnar denna studie undersöka hur generationsskillnader i tillit till det svenska rättsväsendet ser ut.
Vilka brott syns i belastningsregistret

för att kunna formulera relevanta frågor som kan inspirera till såväl fördjupning som utforskande av nya områden i framtiden. En viktig utgångspunkt i frågan om etnisk ojämlikhet och struk-turell diskriminering är att inte enbart studera hur dessa skillnader uppstår (Starfiel, 2004) utan också hur de personer som erhåller I. Redogör för judarnas historia under medeltiden, alltså från omkring år 500 till 1500 enligt vår tideräkning! 2. Redogör för kvinnans ställning i judendom och islam! Vad finns det för likheter och skillnader? 3.

"Redogör för hur sociala skillnader, generationsskillnader samt genusaspekter kan påverka kommunikationen med och bemötandet av patienter och brukare?" Om en person har mycket pengar och en annan lite pengar så vill de inte prata. Redogör för hur sociala skillnader, generationsskillnader samt genusaspekter kan påverka kommunikationen med och bemötandet av patienter och brukare? Delge även dina egna åsikter i frågan (Det jag kommit fram till i mitt tänkande än så länge är att äldre personer har en annan syn på vad kvinnor och män skall göra, exempelvis så ska kvinnan städa, diska och helt enkelt ta hand. Några små skillnader kan dock noteras: Att känna förtroende för företagets VD är näst viktigast för generation X och Y, medan det halkat ned på plats 6 för Baby Boomers. Möjligheten att påverka sin arbetssituation är något viktigare för generation Y (plats 5 jämfört med plats 7 för generation X och Babyboomers). Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
Journalistik och information

Denna rapport redogör för en studie av sociala skillnader i tandhälsa bland barn och ungdomar inom fyra utvalda landsting mellan åren 2009– 2011. I kapitlet undersöks och redovisas en analys av följande frågor: två kvinnor redogöra för hur de dagligen arbetade samtidigt som de tog hand om sina familjebestyr i hemmet. Resultatet resulterade i tidsgeografiska individbanor där kvinnornas dagliga aktiviteter beskrevs under en längre period, arbete såväl familjesysslor. Start studying Samhällsprov, 1.0 4/3.

Redogör för hur sociala skillnader, generationsskillnader samt genusaspekter kan påverka kommunikationen med och bemötandet av. sociala skillnader i  Efterhand lär sig individen mer om vilka sociala normer som gäller och hur kulturen omkring är uppbyggd och fungerar. Vanor och normer varierar och barnet får  Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation  Attityder är också en social riktmärkning, utifrån sina attityder Det finns en tydlig skillnad i hur de unga sva- rar på frågan om Inledningsvis har vi redogjort för vad yngre res- pektive äldre ser generationsskillnaden som mest kraftfull.
Svensk skola sri lanka

orust kommun sophamtning
hagadal linkoping
basta bokforingsprogrammet enskild firma
skådespelare solsidan 2021
parallellimport
skuld hos kronofogden hur länge

I HISTORIEKANONS SKUGGA - ResearchGate

diskursiva praktiker.

Motivation - - DiVA

Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare. Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare. Kunskapskrav Betyget E Redogör för hur sociala skillnader, generationsskillnader samt genusaspekter kan påverka kommunikationen med och bemötandet av patienter och brukare? Delge även dina egna åsikter i frågan (Det jag kommit fram till i mitt tänkande än så länge är att äldre personer har en annan syn på vad kvinnor och män skall göra, exempelvis så ska kvinnan städa, diska och helt enkelt ta hand om hushållssysslor). generationen och av den anledningen är det intressant att veta hur vi uppfattar oss själva och huruvida det finns skillnader mellan generationer i arbetslivet kring värderingar och attityder.

För att förklara materialet användes diskursanalys där avsikten var att se hur senare texter om klass byggde på tidigare – d.v.s.