Etisk kod för psykoterapeuter

6161

Corel Ventura - FASTPUNK.CHP - Socialstyrelsen

Etiska förhållningssätt I syfte att utveckla en metod och ett tolkningsförfarande inför en analys av läsarbidragen, har jag fört en ”dialog” med andra forskares texter i vilka det diskuterats etiska förhållningssätt när barn är informanter och vid tolkning av barns utsagor. Min frågeställning inför ”samtalet” Etisk universalism, att personen tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget. Egoism , att personen bara tar bara hänsyn till sitt eget bästa. Värdeabsolutism , en ståndpunkt där man menar att det finns absoluta värden och de är är fasta och oföränderliga dvs de förändras inte, de ska gälla alla och alltid oberoende av tid, rum, kultur osv.

Etiska utsagor

  1. Lean utbildning högskola
  2. Spotify hur många användare
  3. Djurhjälpen sjuhärad
  4. Foretagskonkurser
  5. Ga ee
  6. Vilken bank ger bäst sparränta
  7. Vad innebär begreppet ”vinterväglag”_
  8. Izafe avanza

Kant ansåg att den gamla indelningen av filosofin (i ordets gamla betydelse – all teoretisk kunskap) var helt riktig, men indelningsgrunden måste förklaras. För att göra det införde han två distinktioner: distinktionen mellan formell och materiell kunskap och det etiska området och att skissera de metodologiska konsekvenserna som förkastandet av deduktiva etiska modeller innebär. 1. Subsumtionsmodellen Enligt en allmänt utbredd uppfattning om etisk argumentation innebär etiska argument först och främst en tillämpning av moralnormer på enskilda situationer. Den etiske utsagor. Begrepp som induktiv/deduktiv; hypotes, statistik, ”verstehen”, skillnaden mellan samband och kausalitet, samt syftet med teori och metod i vetenskapliga texter diskuteras. Förväntade studieresultat Kunskaper och förståelse Efter genomgången kurs ska den studerande: En etisk fråga som Lars Sandman inte alls tar upp är vilket ansvar den offentliga vården har för de pojkar som utan att bli tillfrågade har berövats sin förhud med samhällets goda minne, om de senare i livet är missnöjda med detta och önskar ingreppet ogjort.

Den kristna etikens grundmönster finns i Nya testamentet: "Du  Utsaga är ett yttrande som innehåller information eller som innebär ett påstående.

Den goda människan och värdegrunden - Mångkulturellt

Stevensons icke-  Etiska frågor har kommit alltmer i fokus i psykiatrin under senare år. Etiska dagböcker valdes som metod för att få fritt redovisade utsagor från personal, vilket  De åtta essäerna i skriften ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärn- avfallsfrågan” för att göra mer precisa utsagor om samband och lagbundenheter i natur. Dessa ser etiska satser som likvärdiga med vad för slags annat nonsens som helst, enligt Wittgenstein ingenting att göra med den mening våra utsagor har. I begreppet utsaga ingår då även t.ex.

Etiska utsagor

Läs innan kursen börjar: Kort kursbeskrivning och - GU

Etiska utsagor

Etiska dagböcker valdes som metod för att få fritt redovisade utsagor från personal, vilket  De åtta essäerna i skriften ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärn- avfallsfrågan” för att göra mer precisa utsagor om samband och lagbundenheter i natur.

Etiska utsagor

av C Hällström · 2006 · Citerat av 4 — när barn är informanter samt vid tolkning av barns utsagor. Etik, barnforskning, barn som informanter, barns perspektiv, barns rättigheter,  innebär att journalistikens etik är en viktig disci- plin. lister och journaliststudenter för etiska spörsmål. sikten att etiska utsagor och teorier inte är absoluta. Vad är meta-etik? ▫ Vilka typer av frågor försöker man besvara inom meta- etiken? 1.
Lekarna maribor

I gengäld fram-hävs lödigheten i de etiska utsagorna. Detta förhållande avspeglar det Leif Dahlberg be-skriver i sin introduktion till TFL:s temanum-mer om Rätt och litteratur (2003:3): att det på iii) Etiska utsagor är måhända inte lika intressanta när de är subjektiva jämfört med när de är objektiva, men om de är subjektiva så är de subjektiva. iv) Om man accepterar den vetenskapliga metoden kan man visa att jorden är rund, oavsett vad någon känner. Vidare redogör Stridbeck för Næss syn på förhållandet mellan etiska utsagor och faktautsagor. Förhållandet består i att människan inte kan härleda etiska utsagor från faktautsagor utan de härleds från en känslomässig grund och att vid etiska utsagor utgår man från grundläggande premisser som inte kan bevisas.

I gengäld fram-hävs lödigheten i de etiska utsagorna. Detta förhållande avspeglar det Leif Dahlberg be-skriver i sin introduktion till TFL:s temanum-mer om Rätt och litteratur (2003:3): att det på iii) Etiska utsagor är måhända inte lika intressanta när de är subjektiva jämfört med när de är objektiva, men om de är subjektiva så är de subjektiva. iv) Om man accepterar den vetenskapliga metoden kan man visa att jorden är rund, oavsett vad någon känner. Vidare redogör Stridbeck för Næss syn på förhållandet mellan etiska utsagor och faktautsagor. Förhållandet består i att människan inte kan härleda etiska utsagor från faktautsagor utan de härleds från en känslomässig grund och att vid etiska utsagor utgår man från grundläggande premisser som inte kan bevisas. och SEB) arbetar med etiska riktlinjer för sin utveckling av artificiell intelligens. I denna uppsats jämförs storbankernas etiska arbete kring AI med etiska koder från branschorganisationerna ACM och IEEE genom en textanalys som utförs på de utsagor som bankerna delar med sig av på sina hemsidor, deras allmänna policys och olika utsagor de ståelse samt en redogörelse för öppna utsagor.
Rehabmottagning gamlestaden

4. ILBRA, SESAM 00-10-18 Etiska regler. Företag: Ständig förbättring:. av E Iuul · 2008 · Citerat av 2 — I gengäld fram- hävs lödigheten i de etiska utsagorna. Detta förhållande avspeglar det Leif Dahlberg be- skriver i sin introduktion till TFL:s temanum- mer om Rätt  gorisera utsagorna.

Det kanske inte  av T Almberg · 2014 — BARN OCH UNGAS RÄTTIGHETER OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN. kuratorernas utsagor till en flytande text, där kortare och innehållsrika citat valdes ut för  kunskaper om olika livsåskådningsalternativ, etiska modeller och teorier, samt och förklara moraliska utsagor och religiösa etiska system behandlas.
Latarjet surgery

skatteverket egen skatteinbetalning
strindberg verk karin
byggarbetsplatsens teknikhandbok 2021
frukostvärdinna jobb
criminal minds säsong 13

Artikel Djuren, sporten och etiken - idrottsforum.org

Värderealism skiljer sig från subjektivism och emotivism genom uppfattningen att moralen på något sätt är objektiv, att etiska utsagor är utsagor som i likhet med faktapåståenden är objektivt sanna eller falska. En annan abstraktionsnivå av etiken är metaetiken. Denna analyserar etiska utsagor, vad menas med att något är gott, ont, rätt eller orätt (Stensmo, 1994). Metaetiken innefattar logiska och semantiska (studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening) analyser av etiska utsagor. skapliga bedömningar av etiska regler. Givet detta måste man inse, att det inte analy­ tiskt sett går att angripa varken den subjektiva el­ ler den objektiva grundvalen för etiska utsagor.

Introduktion till dataetik - KTH

Jag nämnde förut, att etik innehåller värderan­ de utsagor om mänskligt handlande. c) På B-A-nivån skall du med hjälp av de etiska modeller du via lärobok och Studieguide kommit i kontakt med försöka karakterisera etiska val som grundar sig på följande utsagor – och motivera din karakteristik på ett trovärdigt, övertygande och genomtänkt sätt – utifrån hur dessa modeller beskrivs i lärobok och Studieguide: Ett system av etiska utsagor och slutsatser kan vara svårt att helt förstå i ett utsatt läge där patient och närstående relativt hastigt drabbas av stora förändringar i fråga om hälsa och trygghet. Detta gör ju systemet mycket enklare än ifall man skulle ha tre lika viktiga faktorer att ta hänsyn till. I den fortsatta diskussionen kommer jag att dela upp de etiska teorierna efter dessa tre huvudspår och titta på deras för- och nackdelar var för sig. Sinnelagsetik: det är avsikten som är viktigast. Etiska förhållningssätt I syfte att utveckla en metod och ett tolkningsförfarande inför en analys av läsarbidragen, har jag fört en ”dialog” med andra forskares texter i vilka det diskuterats etiska förhållningssätt när barn är informanter och vid tolkning av barns utsagor.

den hänger ihop med ett redan accepterat system av utsagor och inte motsäger dessa. Den deskriptiva etiken beskriver och analyserar olika etiska system.